PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Orgelcommissie Orgelcommissie

Voor volgend jaar staat gepland om het pedaal te restaureren. De kerkenraad heeft al ingestemd met de uitvoering hiervan maar de orgelbouwer heeft het op dit moment erg druk met de inhaalslag van uit te voeren orgelrestauraties.
Wij zullen u over de werkzaamheden uitvoerig op de hoogte houden in de toekomst.
Op dit moment kunnen we u alvast melden dat er een behoorlijke gift is binnengekomen van de Hervormde Vrouwenvereniging “ DEL” . We zijn als orgelcommissie zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er een bedrag van € 30.803,89 is overgemaakt op de rekening van de orgelcommissie.
Wij zijn de Herv.Vrouwenverening “DEL” zeer erkentelijk voor het jarenlang sparen doormiddel van bazaars, “ foar ús oargel”.
Als gemeente mogen we dankbaar zijn dat de dames, die nu nog in ons midden zijn, dit hebben kunnen realiseren.
Dames nogmaals dank voor deze gift en we hopen dat u straks met ons als gemeente het resultaat van de pedaalrestauratie mee mag beleven.
Jimme skreppen en bodzjen is net om’e nocht west en wij sille noed stean foar de bydrage en brûke foar it oargel. Tige,tige tank.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.