Kerk en Organisatie Kerk en Organisatie

Sacramenten


Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling.


Geboorte, overlijden en huwelijk
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u het Pastoraal Team, predikant en scriba daarvan bericht geeft. Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
 

Organisatie


Bij ziekte
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan contactpersoon Pastoraal Team of predikant. Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan de contactpersoon van het Pastoraal Team.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau. Gemeenteleden die verhuizen, worden automatisch overgeschreven naar de nieuwe woonplaats, kerkelijke gemeente. Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente. 
Dit geldt bij een verhuizing, maar ook bij een (tijdelijke) verhuizing als student of wanneer u naar een verzorgingshuis verhuisd. Geef het tijdig door, als u graag lid wilt blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving. Hierop wordt via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure gestart.


 

 
terug