Liturgie 19 maart Liturgie 19 maart
Inleidend orgelspel Ciacona in e, D. Buxtehude

Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de aandachtskaarsen
Stil gebed

Lied 122: 1, 3 NLB Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Bemoediging en Groet
Kindermoment 

Een korte inleiding op deze zondag    
Lied 975: 1, 2, 3 NLB Jezus roept hier mensen samen 
Gebed ter verootmoediging

De Wet
Lied 283 NLB In de veelheid van geluiden
Gebed bij de opening van de Schriften
Lied 546 NLB Klein Pasen Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden  
1e Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1 – 13 David door Samuël gezalfd  

Gezang 487: 1, 3 LvK De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
 
1    De Heer heeft mij gezien en onverwacht
  ben ik opnieuw geboren en getogen.
  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
  Zo komt Hij steeds met stille overmacht
  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
 
3    Gij geeft het uw beminden in de slaap,
  Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
  Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
  zoals de regen neerdaalt in de bomen,
  zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
  zo zult Gij uw beminden overkomen.

2e Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 7, 24 – 27, 34 – 41 
Jezus geneest een blinde man 
Lied 534 NLB Hij die de blinden weer laat zien (alle verzen) 

Overdenking 
Lied 903: 1, 3, 5 NLB Zou ik niet van harte zingen

Dank- en voorbeden-Stil gebed-Onze Vader 
Collecte 

Lied 578: 1, 3, 5, 6 NLB O kostbaar kruis, o wonder Gods
Zegen
Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel Finale sonate VI, F. Mendelssohn
terug