PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie april 2019 collectes diaconie april 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES APRIL 2019.
14 APRIL; EIGEN DIACONIE
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

18 APRIL; Stichting aanloophuis “Oer de Brêge” te Heerenveen.
Het Aanloophuis wil een veilige plek zijn voor degenen die in onze samenleving een warm plekje nodig hebben en waar men een luisterend oor treft. Grondslag is de bijbel als Gods woord, vooral de richtlijnen t.a.v. naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Het Aanloophuis is 6 dagdelen per week open voor gasten en op 1 dagdeel is er gelegenheid tot het deelnemen aan een warme maaltijd. Er worden spelletjesavonden georganiseerd en er is een aantal keren een zondagsviering, naast de paas- en de kerstviering.

20 APRIL; St. Urgente Noden Friesland.
Deze stichting verleent noodhulp aan inwoners van Friesland die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen voor een wettelijke voorziening. Het geld wordt besteed aan giften voor de mensen om wie het gaat.

28 april; Landelijk Diaconaal Quotum.
De collecte voor deze zondag is bestemd voor het landelijk diaconaal quotum. Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed. Om dit geld bij elkaar te krijgen zal er dit jaar een aantal keren voor gecollecteerd worden.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.