PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie maart 2019 collectes diaconie maart 2019
3 maart; Alzheimer Nederland
Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor hen. Het is hen missie om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maken ze hen sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.
Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Ze werken hiervoor samen met regionale en landelijke zorginstellingen. Al hun werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Ze komen op voor hun belangen, bieden hulp en informatie en financieren wetenschappelijk onderzoek. ASWOENSDAG 6 MAART:   Stichting Red een kind
Red een Kind is een relatief kleine organisatie met grote ambities: zoveel mogelijk kinderen uit armoede laten groeien. De droom als organisatie is hen zelf overbodig maken. Dat klinkt misschien gek, maar denk er eens over na: zou het niet geweldig zijn als er geen kinderen meer zouden sterven aan de gevolgen van armoede? Als ouders overal ter wereld hun kinderen een toekomst kunnen geven?
Ze werken allemaal keihard om dát te bereiken. Dat doen ze niet alleen, maar samen met de collega’s in Afrika en India én met de steun van duizenden sponsors. Dankbaar mogen ze constateren dat hun werk effect heeft: heel veel kinderen, jongeren en ouders hebben hoop voor de toekomst. We blijven bidden en werken om die groep nog veel groter te maken.

Hoe het begon
Het begon allemaal met een brief uit India. Hans en Anky Rookmaaker lazen daarin over kinderen die onder zware omstandigheden leefden. De brief zette hen in beweging. Zij hoorden er de stem van Jezus in: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Anky Rookmaaker legde contact met mensen in India die deze stem herkenden en wilden helpen. En met mensen in Nederland die daarvoor de nodige middelen wilden opbrengen. Samen met de heer Slothouber richtten zij en haar man op 28 maart 1968 ‘Stichting Redt een Kind’ op.

WOENSDAG 13 MAART  -  EIGEN DIACONIE -.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

17 MAART  - Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat.
Perspectief voor (ex)gedetineerden.
In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.
Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.


U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 060110' of doneer online. Hartelijk dank!
Nodig voor dit werk: € 20.000

24 MAART -Kerk in Actie – Stop kinderarbeid in India.
In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.
Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.
Sadhana wil:
op 75 scholen kinderclubs oprichten
in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten
bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen
ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan
75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek (14-20 nov. 2017)
285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes
Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?
voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten
voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school
voor 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek

31 Maart, St. Het Lichtpunt Kollumerzwaag
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd. In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer.
Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang.  
Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting , Dagbesteding en de Kringloopwinkel Lichtpuntloods in Kollumerzwaag.
Gesteund door bijna 200 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen wij mensen opvangen en begeleiden. 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.