PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes september 2018 bestemming diaconie collectes september 2018

Collecte 2 september  - Landelijk Diaconaal Quotum
De collecte voor deze zondag is bestemd voor het landelijk diaconaal quotum. Dit jaar moet onze diaconie een bedrag van ongeveer € 500,-- hieraan afdragen.
Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed.
Om dit geld bij elkaar te krijgen zal er dit jaar een aantal keren voor gecollecteerd worden.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
 
Collecte 9 september – Eigen diaconie.
De collecte is bestemd voor onze eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
Collecte 16 september  - St. Support Fryslân.
Elke jongere heeft recht op een maatje. De meeste jongeren vinden zelf zo’n maatje, maar sommige jongeren kunnen daar wel hulp bij gebruiken. Deze hulp kan Support Fryslân bieden. Support Fryslân koppelt sociaal zwakkere jongeren  tussen de 12 en 27 jaar aan vrijwilligers (maatjes). Het maatje spreekt regelmatig af met de jongere, helpt de jongere zelfredzamer te worden en draagt bij aan een gezond en sociaal netwerk en motiveert de jongere om deel te nemen aan de samenleving. De collecte wordt gebruikt voor koppelingen waarvoor geen gemeentelijke subsidie wordt verstrekt.
 
Collecte 23 september:
 
KERK IN ACTIE najaarscampagne, versterk de kerk in het Midden-Oosten.
Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Vandaag staan we aan het begin van een actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten. Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld.
 
Blijven geloven in delen
Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn.
 
Najaarscampagne
Deze kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig. Helpt u ook mee? Samen zijn we de kerk in actie en verbonden met de kerken in het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u op om de kerk daar niet te vergeten. De nood blijft onverminderd hoog. Niet alleen om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken aan een toekomst.
 
Zo kunt u het werk ondersteunen:
•een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep,  
  shampoo) kost €17
• een rugzak met schoolspullen is €23
• een matras kost €50
• voor €150 krijgt een gezin een kledingpakket
• voor €200 een pakket met huishoudelijke artikelen
• met €296 volgt een vrouw een vakopleiding
• voor €329 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.