PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes april 2018 bestemming diaconie collectes april 2018

Op 29 maart (witte donderdag) is de collecte bestemd voor St. TEAR. (strijd tegen armoede)

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Daarbij sluiten zij altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en ze rusten hen toe om die met eigen middelen en creativiteit te realiseren. Daarnaast moedigen ze mensen hier in Nederland aan om het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek of duurzame energie maakt de wereld iets mooier.
 
Op 31 maart (Stille Zaterdag) is de collecte bestemd voor St. Lichtpunt te Kollumerzwaag.

Stichting Lichtpunt vangt mensen op die tussen wal en schip zijn geraakt. De stichting helpt hen weer op weg naar een zelfstandig bestaan. De bijdragen van kerken zijn nodig voor de ontmoetingsactiviteiten voor mensen die eenzaam zijn en/of in een sociaal isolement zijn geraakt. Het Lichtpunt wil deze activiteiten laagdrempelig houden daardoor is de deelname gratis.
 
Paaszondag 1 april is de collecte bestemd voor onze eigen diaconie.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
Op 15 april is de collecte bestemd voor het Landelijk Diaconaal Quotum.
De collecte voor deze zondag is bestemd voor het landelijk diaconaal quotum. Dit jaar moet onze diaconie een bedrag van ongeveer € 500,-- hieraan afdragen. Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed. Om dit geld bij elkaar te krijgen zal er dit jaar een aantal keren voor gecollecteerd worden. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
 
Op 29 april is de collecte bestemd voor Bartiméus Sonneheerdt. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten en proberen zij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks –soms letterlijk- tegenaan lopen.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.