PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes oktober 2017 bestemming diaconie collectes oktober 2017

1 oktober 2017
Op deze zondag is de collecte bestemd voor: Stichting Hulp Vervolgde Christenen.
Deze stichting is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Stichting Hulp Vervolgde Christenen biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting Hulp Vervolgde Christenen zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal. Stichting Hulp Vervolgde Christenen heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God.
 
8 oktober 2017
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
22 oktober 2017
WERELDVOEDSELDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen
 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Collecteer mee voor dit mooie project!
29 OKTOBER COLLECTE KERK IN ACTIE (HERVORMINGSDAG)
Theologie studeren via internet
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken,
maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.
 
COLLECTE WOENSDAG 1 NOVEMBER/DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID.
Het is een goede gewoonte geworden om de collecte opbrengst te bestemmen voor de voedselbank.
Nog steeds wordt er door een groot aantal mensen een beroep op de voedselbank gedaan.
 

INLEVEREN LEVENSMIDDELEN T.B.V. DE VOEDSELBANK.
 
Woensdag 1 november vieren we dankdag voor Gewas en Arbeid. Naast de collecte vragen wij u, levensmiddelen in te leveren. Dat kunnen opbrengsten van uw oogst zijn maar ook andere etenswaren. De voorkeur gaat uit naar artikelen met een ruime houdbaarheidsdatum. U kunt deze giften voor in de kerk neerleggen. De diaconie zorgt er weer voor dat alle ingezamelde spullen worden afgeleverd bij de voedselbank. De diaconiecollecte is deze avond ook bestemd voor de voedselbank.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.