PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes juli en augustus 2017 bestemming diaconie collectes juli en augustus 2017

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES JULI EN AUGUSTUS.
 
Op 2 juli is de collecte bestemd voor Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.
Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle kerken binnen  de provincie vooroordelen en discriminatie t.o.v. allochtonen. Het voert daarmee één van de diaconale werken van barmhartigheid uit. Het geld van de kerken wordt gebruikt voor activiteiten op het terrein van educatie, ontmoeting en viering.
 
Op 16 juli is de collecte bestemd voor de eigen diaconie.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
Collecte 23 juli:  Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge” Heerenveen.
Het Aanloophuis biedt tijdelijke hulp in geestelijke en maatschappelijke nood in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. Grondslag is de bijbel als Gods woord, vooral de richtlijnen ten aanzien van naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Het Aanloophuis wil een veilige plek zijn voor degene die in onze samenleving een warm plekje nodig hebben, waar men welkom is en een medemens treft die aandacht geeft.
 
Op 30 juli is de collecte bestemd voor Stichting Lichtpunt te Kollumerzwaag.
Stichting Lichtpunt vangt mensen op die tussen wal en schip zijn geraakt. De stichting helpt hen weer op weg naar een zelfstandig bestaan. De bijdragen van kerken zijn nodig voor de ontmoetingsactiviteiten voor mensen die eenzaam zijn en/of in een sociaal isolement zijn geraakt. Het Lichtpunt wil deze activiteiten laagdrempelig houden daardoor is de deelname gratis.
 
Collecte 6 augustus: St. Samenwerkende  Voedselbanken Fryslân.
De samenwerkende voedselbanken hebben een distributiecentrum in Drachten van waaruit de voedselbanken in Friesland van voedsel worden voorzien. De collecteopbrengst wordt gebruikt  voor de steeds toenemende kosten aan investeringen op het gebied van voedselveiligheid zoals koelen, vriezen en transport.
 
Collecte 20 augustus Cordaid/St.Mensen in nood.   
1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in.
Cordaid werkt in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Ze willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen.  Speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart.
Cordaid werkt met de lokale bevolking, want zij weten wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. Bovendien leggen ze verbindingen met bedrijven, organisaties en overheden op nationaal en internationaal niveau om wetgeving en overheidsbeleid te verbeteren. Hierdoor heeft hun werk blijvende impact: ook op de lange duur, én op grotere schaal.
 
Op 27 augustus is de collecte bestemd voor: Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.
Het FSU behartigt de belangen en uitkeringsgerechtigden en gehandicapte burgers in Fryslân om hun positie in de sociale zekerheid te versterken en actieve deelname in de samenleving mogelijk te maken. Het FSU gaat de collecteopbrengst gebruiken voor het project ‘Jongeren helpen jongeren’.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.