PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes februari 2017 bestemming diaconie collectes februari 2017

COLLECTE  KERK IN ACTIE WERELDDIACONAAT 12 FEBRUARI 2017
Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat.
Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 12 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
 
COLLECTE 26 FEBRUARI 2017, EIGEN DIACONIE.
Op deze zondag is de collecte bestemd voor de eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld , zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
COLLECTE 1 MAART 2017, BEAUTIFUL GATE
Het doel wat Stichting Beautiful Gate Nederland voor ogen heeft is, om op een praktische manier organisaties in Afrika, die zich bezig houden met het verbeteren van levensomstandigheden van kwetsbare kinderen en families, te ondersteunen.  Door het creëren van bewustwording, het geven van voorlichting en informatie, het aandragen van mogelijkheden, het mobiliseren van gebedssteun, financiële middelen en vrijwilligers hoopt Beautiful Gate Nederland bij te dragen aan het uitdrukking geven van Gods liefde en bewogenheid voor kinderen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.